Dina personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter – GDPR
Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, garage eller lokal hos oss och när du sedan blir hyresgäst hos oss och även en tid efter att din tid som hyresgäst hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.
En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser, lägenhetsnumret till den lägenhet du hyr av oss.

Personuppgiftsansvarig
Fastighetsföretaget Lindstén Fastigheter AB, 559010-1514, Klostergatan 26, 582 23 Linköping är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Det är Veronica Staff som har det delegerade ansvaret.

Intresseanmälan
När du skickar in en intresseanmälan till oss behandlar vi de personuppgifter som du har lämnat vid i intresseanmälan. Vi sparar din intresseanmälan i sex månader och under denna tid behandlar vi dina personuppgifter för att administrera din anmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Du kan när som helst meddela oss att du inte vill ha kvar din intresseanmälan hos oss och tas anmälan bort.

Erbjudande om lägenhet
När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare, god man, borgensman, kontaktperson/avimottagare behöver vi behandla de uppgifterna. Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte.

Under tiden du hyr lägenhet/lokal hos oss
När du blir hyresgäst hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar, registrering av nycklar/taggar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personupp-gifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig. Om du gör en felanmälan eller önskar arbete utfört behandla vi dina kontaktuppgifter, lägenhetsnummer och information om det du vill ha åtgärdat. Vi behandlar också dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig i olika sammanhang, t.ex. för att besvara din kommunikation eller frågor till vår kundservice, skicka uppgift till dig om bokade besiktningar eller arbeten.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla leverantörer av nyckelsystem. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta.

När hyresförhållandet upphör
Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet eller lokal men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnd. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.